Javna ovlašćenja

Na osnovu Zakona o ovlašćenjima Auto-moto saveza Republike Srpske i drugih podzakonskih akata AMD obavlja sljedeća javna ovlašćenja:
-Izdaje vozačima koji imaju vozačku dozvolu izdatu u BiH, a na njihov zahtijev, međunarodnu vozačku dozvolu.
Međunarodna vozačka dozvola potrebna je kada se vozilom putuje u zemlje koje nisu potpisnice Bečke konvencije, a preporučuje se u svim zemljama kamo se putuje, radi izbjegavanja nesporazuma sa lokalnom policijom.
Za dobijanje međunarodne vozačke dozvole uz zahtijev, koji se dobije u AMD, potrebno je predočiti nacionalnu vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasoš, dvije fotografije, te uplatiti odgovarajući novčani iznos.
-Izdaje vozačima koji putuju van granica BiH sa vozilom koje nije u njihovom vlasništvu, dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom kad prelaze državnu granicu. Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom kad se prelazi državna granica obavezna je za sve zemlje i preporučuje se kako za privatna tako i za vozila registrovana na pravna lica.
Za dobijanje dozvole potrebno je obavezno prisustvo vlasnika vozila, predočavanje saobraćajne dozvole (potvrde o registraciji), lične karte vlasnika vozila i pasoša korisnika, kao i uplata odgovarajućeg novčanog iznosa.